Kemiska produkter

Från och med juni 2015 gäller nu CLP-förordningen som reglerar hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Det innebär bland annat att säkerhetsdatablad och etiketter behöver uppdateras. Den andra stora kemikalieförordningen, REACH, omfattar snart även ämnen som tillverkas i eller importeras till EU i mängder som överstiger ett ton per år. Är du osäker på vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla lagstiftningarnas krav? Tveka inte att höra av dig till oss.

Tjänster

  • Säkerhetsdatablad enligt CLP-förordningen (1272/2008)
  • Framtagande av etikettunderlag till märkning av kemiska produkter
  • Toxikologisk rådgivning kring kemikaliers hälso- och miljöegenskaper
  • Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods
  • Strategisk rådgivning vid utveckling av nya produkter
  • Myndighetskontakter och produktanmälningar i de nordiska länderna
  • Strategisk rådgivning vid substitutions- och utfasningsarbete i din verksamhet

Vill du veta mer? Slå en signal till Pär.

Pär Svahnberg

0730-62 69 62

par.svahnberg@toxintelligence.se